Get Adobe Flash player
บทความ

    555000006752901   พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ     viagra online usa (กสทช.)
และประธานกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยภายในงาน Go Digital Thailand ถึงความคืบ
หน้า การดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่การแพร่ภาพโทรทัศน์ด้วยระบบ ดิจิตอลของประเทศไทยว่า ล่าสุด บอร์ด กสท.ได้ประกาศกำหนด
ให้ใช้ มาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งเป็นระบบยุโรป เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินของประเทศไทย  ซึ่งเสนอคณะรัฐมนตรี
(ครม.)เห็นชอบแล้วในการประชุม ค
รม.เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา

       อย่างไรก็ดี การเลือกระบบการออกอากาศทีวีดิจิตอลนั้นได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ อนุกรรมการ และเป็นมติ กสทช.
ครั้งที่ 16/2555 โดยเห็นว่าเป็นระบบที่มีความเหมาะสมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การใช้คลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน
ช่องที่มากพอในการจัดสรรให้กับการประกอบการแต่ละประเภท คุ้มค่าในการกระบวนการผลิตที่ทำให้ต้นทุนไม่สูงมากจนส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน
       ส่วนราคากล่องรับสัญญาณ (Set Top Box) ของทีวีดิจิตอลระบบนี้ เบื้องต้นราคาอยู่ที่ประมาณ 25-30 เหรียญสหรัฐ
       “กสทช.จะเร่งผลักดันให้เกิดทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะเริ่มออกอากาศใน ปีนี้แน่นอน พร้อมคาดจะ
มีการทดลองออกอากาศประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน”
       ขณะที่สาเหตุที่เลือกระบบ DVB-T2 เนื่องจากเป็นระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่ดีที่สุดทำให้  มีช่องรายการ
เพียงพอสำหรับ การจัดสรรให้หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชนที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีสัดส่วนสำหรับชุมชน 20%และยังเป็นมาตรฐาน
ที่กลุ่มประเทศอาเซียนรับรองให้เป็นมาตรฐานรวม ซึ่งในปัจจุบัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่าและเวียดนามได้ประกาศจะใช้ระบบ
นี้ ทำให้อุปกรณ์เครื่องรับมีราคาไม่แพง และมีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ
       
       สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเริ่มการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน      ใบอนุญาตการประกอบกิจการโครงข่าย และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ภายในสิ้นปีนี้ส่วนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจจะเริ่มใน ส.ค. 2555 และการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนจะเริ่มใน ธ.ค.ปีหน้าเช่นกัน
       
       อย่างไรก็ดี คาดว่าประเทศไทยจะมี ระบบดิจิตอลทีวีเต็มรูปแบบในปี 2558 เพื่อเริ่มต้นกระบวนการยุติการออกอากาศด้วยระบบ
แอนะล็อกที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน
       
       Company Relate Link :
       กสทช.